Alytaus Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka

Alytaus Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka

Alytaus Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka

Alytaus Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka

Alytaus Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka

Aš toks pat kaip ir tu – va­sa­ra at­vė­rė du­ris pa­sie­nio jau­ni­mui

Aš toks pat kaip ir tu – va­sa­ra at­vė­rė du­ris pa­sie­nio jau­ni­mui

Ką veik­ti va­sa­rą? Toks klau­si­mas ne­ki­lo jau­nuo­liams, da­ly­va­vu­siems Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­to­je tarp­tau­ti­nė­je sto­vyk­lo­je. Dvi de­šim­tys 15–18 me­tų aly­tiš­kių ir Len­ki­jos El­ko mies­to pa­aug­lių Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pra­lei­do ke­tu­rias įsi­min­ti­nas die­nas.

Pro­jek­tas „Pa­sie­nio ben­druo­me­nių iš­min­tis ir au­gi­mas“, įgy­ven­di­na­mas su part­ne­riais El­ko mies­to sa­vi­val­dy­bės So­fi­jos Na­sie­rov­skos vie­šą­ja bib­lio­te­ka, skir­tas pla­čiai bib­lio­te­kų lan­ky­to­jų au­di­to­ri­jai, ta­čiau šį­kart dė­me­sys su­telk­tas į jau­nus žmo­nes. Šio­je sto­vyk­lo­je lie­tu­vių ir len­kų jau­ni­mas ge­riau pa­ži­no vie­ni ki­tus, da­li­jo­si kas­die­ny­bės pa­tir­ti­mis, mėgs­ta­ma mu­zi­ka, ta­čiau tuo pa­čiu pa­žvel­gė į sa­ve ir pa­sau­lį glo­ba­liau – su­si­pa­ži­no su kiek­vie­no mū­sų įta­ka su­pan­čiai ap­lin­kai, mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą pri­va­lu­mais, bū­ti­ny­be ge­bė­ti bū­ti kū­ry­biš­kais ir mo­ky­tis veik­ti šia­me spar­čiai kin­tan­čia­me ir tech­no­lo­giš­kai to­bu­lė­jan­čia­me šian­die­nos pa­sau­ly­je.

Drau­giš­ka ir po­zi­ty­vi sto­vyk­los ap­lin­ka drą­si­no jau­nuo­lius to­bu­lin­ti sa­vo an­glų kal­bos ži­nias, mat to­kia bu­vo tarp­tau­ti­nės sto­vyk­los kal­ba. „Džiau­giuo­si, kad sto­vyk­lo­je ta­po drą­siau kal­bė­ti an­gliš­kai, da­bar ga­liu ben­drau­ti at­vi­rai ir vi­sa­da ži­nau, kad pri­rei­kus su­lauk­siu pa­gal­bos“, – kal­bė­jo Mak­sy­mi­lia­nas, sve­čias iš El­ko mies­to.

Sto­vyk­los me­tu vy­ku­sių ap­skri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jų me­tu jau­ni­mas dis­ku­ta­vo opiais ir ak­tu­a­liais jiems klau­si­mais, ap­ta­rė so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ ku­ria­mą „Jau­ni­mo par­la­men­to“ plat­for­mą kaip erd­vę, ku­rio­je ga­li­ma da­lin­tis idė­jo­mis, ži­nio­mis, ap­tar­ti ky­lan­čius iš­šū­kius, ieš­ko­ti spren­di­mų.

Jau­nuo­lių iš El­ko sto­vyk­los va­do­vas Ra­fał Woj­cie­chow­ski bu­vo ma­lo­niai nu­ste­bin­tas veik­lų gau­sa. Sto­vyk­lau­to­jai mo­kė­si ga­min­ti pa­tie­ka­lus, rem­da­mie­si be­at­lie­ki­nės ga­my­bos prin­ci­pais kū­rė pa­veiks­lus, su­si­pa­ži­no su at­lie­kų rū­šia­vi­mo po­li­ti­ka Lie­tu­vo­je, iš­ra­din­gai ir ori­gi­na­liai pa­ka­vo kny­gas, ga­mi­no svei­kuo­liš­kus le­dus, iš­ban­dė jė­gas jo­gos už­si­ė­mi­me, su­si­pa­ži­no su al­ter­na­ty­viais ener­gi­jos šal­ti­niais bei jų įta­ka ku­riant tva­res­nę žmo­ni­jos at­ei­tį.

„Bu­vo ne­pa­kar­to­ja­ma! Iš pra­džių bu­vo kiek ne­drą­su, bi­jo­jau, kaip pa­vyks ben­drau­ti. Bet vi­si to­kie drau­giš­ki. La­bai greit už­mez­gė­me ry­šį, dar la­biau mus vi­sus su­ar­ti­no ko­man­di­nės veik­los bei žai­di­mai. Tik­rai dar no­rė­tų­si čia pa­bū­ti il­giau“, – pas­ku­ti­nio va­ka­ro me­tu nau­jiems bi­čiu­liams pri­si­pa­ži­no Mal­wi­na. Jai ant­ri­no aly­tiš­kė Au­gus­tė: „Sto­vyk­lo­je man la­bai pa­ti­ko tai, kad vi­so­se veik­lo­se bu­vo­me įtrauk­ti, ne­rei­kė­jo klau­sy­ti vien sau­sos te­ori­jos. Veik­los bu­vo įdo­mios, prak­tiš­kos ir nau­din­gos. Tai, ką iš­mo­ko­me, ga­li­me pri­tai­ky­ti kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me“.

Jau­nie­ji sto­vyk­lau­to­jai su­si­pa­ži­no su Aly­tu­mi, ap­lan­kė Aly­taus J. Kun­či­no vie­šą­ją bib­lio­te­ką, ke­lia­vo kul­tū­ri­nio pa­vel­do ta­kais, do­mė­jo­si ben­dra­am­žių už­im­tu­mu ben­druo­me­nės cen­tre. „Šis pro­jek­tas at­vė­rė pui­kias ga­li­my­bes ne tik su­teik­ti jau­ni­mui ko­ky­biš­ką ir įdo­mų lais­va­lai­kį, bet ir pa­kvies­ti juos daž­niau ap­si­lan­ky­ti bib­lio­te­ko­je, keis­ti po­žiū­rį bei at­ras­ti bib­lio­te­ką nau­jai, kaip vie­tą mo­ky­mui­si ir ko­ky­biš­kam lais­va­lai­kiui, dis­ku­si­joms ir nau­jiems pa­ty­ri­mams“,– kal­bė­jo Aly­taus J. Kun­či­no bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Vi­da Griš­ma­naus­kie­nė, pri­dū­ru­si, kad ša­lia tarp­tau­ti­nės sto­vyk­los vyk­do­mos ir veik­los, skir­tos mies­to ben­druo­me­nei.

Anot di­rek­to­rės, daug sma­gaus lai­ko pra­leis­ta kū­ry­bi­nė­se dirb­tu­vė­se, ku­rių me­tu įvai­raus am­žiaus moks­lei­viai, gim­na­zis­tai, mies­tie­čiai ak­ty­viai įsi­lie­jo į prak­ti­nes dar­ži­nin­kys­tės, mais­to ga­my­bos, ro­bo­ti­kos ir ki­tas veik­las, pa­dė­ju­sias pra­plės­ti tva­ru­mo, skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo su­pra­ti­mo ly­gį. La­bai svar­bu, kad ben­dro­je veik­lo­je ieš­ko­ta at­sa­ky­mų, ko­dėl kiek­vie­no žmo­gaus in­dė­lis yra svar­bus ir ga­li pa­dė­ti kur­ti ža­lią bei dar­nų Aly­tų, ku­ria­me bū­tų pa­ten­kin­ti mū­sų po­rei­kiai, bet kar­tu bū­tų ap­sau­go­ta ir at­ei­ties kar­tų ge­ro­vė.

Pro­jek­to truk­mė 16 mė­ne­sių. Pro­jek­to ver­tė 191.723,58 eu­rai, to­je su­mo­je ES Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do lė­šos 153.378,86 eu­rai. In­ves­ti­ci­jų su­ma, ten­kan­ti Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­ša­jai bib­lio­te­kai 119.368,54 eu­ro, to­je su­mo­je ES Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do ski­ria­mos lė­šos 95.494,83 eu­rai.

 

Darbui bibliotekoje reikalingas(-a) vyresnysis(-ioji) bibliotekininkas(-ė)

Darbui Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos struktūriniame padalinyje – Pirmojo Alytaus bibliotekoje (Jiezno g. 2) reikalingas vyresnysis (-ioji) bibliotekininkas (-ė).

Pareigybės lygis: A2 (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 0,73).

Darbo krūvis ir laikas: 1 vyresn. bibliotekininko (-ės) etatas. Darbo laiko trukmė – 40 val. per savaitę nuo 9.30 val. iki 18.00 val.

Struktūrinio teritorinio padalinio tikslas – teikti informacijos sklaidos, kultūrines, švietimo, socialines, bibliotekines ir laisvalaikio paslaugas miesto bendruomenei, didinti jų prieinamumą ir skatinti skaitymą. Užtikrinti, kad vietos biblioteka turėtų reikiamus informacijos išteklius bei informacijos paieškos ir tvarkymo įrankius. Telkti Pirmojo Alytaus bendruomenę ugdant ir tenkinant vartotojų informacinius bei kultūrinius poreikius.

 Darbo pobūdis:

 • informacijos išteklių fondo formavimas,
 • vartotojų aptarnavimas,
 • jų konsultavimas informacijos išteklių paieškos ir naudojimo klausimais,
 • medijų ir informacinio raštingumo mokymų konsultacijų teikimas,
 • naujų paslaugų (edukacijų, kultūros paso programų, projektų ir kt.) rengimas,
 • renginių organizavimas, bendradarbiavimas su vietos bendruomeninėmis organizacijomis, švietimo ir ugdymo įstaigų bendruomenėmis.

Reikalingas (-i):

 • aukštesnysis arba aukštasis humanitarinis arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas (bibliotekininkystės mokslų išsilavinimas būtų privalumas),
 • geras valstybinės kalbos mokėjimas, viena užsienio kalba (anglų/vokiečių/prancūzų) B1 lygiu,
 • gebėjimas analizuoti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas,
 • geri bendravimo, viešojo kalbėjimo įgūdžiai,
 • gebėjimas dirbti  kompiuteriu MS Office programiniu paketu, naudotis informacijos paieškų sistemomis,
 • gebėjimas dirbti individualiai ir komandoje,
 • komunikabilumas, atsakingumas, lankstumas, iniciatyvumas.

Mes Jums siūlome:

 • galimybę realizuoti savo žinias ir įgūdžius bei tobulinti profesinę kompetenciją seminaruose, konferencijose, mokymuose, dalintis praktine patirtimi,
 • dinamišką darbą, kuris neapsiribos vien paslaugomis bibliotekoje, o kvies kurti iniciatyvas ir bendradarbiauti su šalia veikiančiomis bendruomeninėmis ir švietimo organizacijomis bei burti vietos bendruomenę.

Gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo siųskite adresu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. iki rugpjūčio 2 d. (imtinai).  

Kontaktinis telefonas +370 612 10 044.

Informuosime tik atrinktus kandidatusKonfidencialumą garantuojame.

 Sutikimo forma dėl asmens duomenų tvarkymo (Parsisiųsti)

Keletas Alytaus kraštotyrinių faktų: LIEPOS mėnesį minime...

Keletas Alytaus kraštotyrinių faktų: LIEPOS mėnesį minime...

5 d.

1939 metų liepos 5 dieną Alytaus rajone, Simne gimė profesorius, gydytojas kardiologas, pedagogas, mokslininkas, kraštotyrininkas, Alytaus krašto mokslininkų draugijos „Vizija“ narys, pirmasis POLA prieš vėžį prezidentas, paliatyviosios pagalbos Lietuvoje pradininkas Arvydas Šeškevičius. Mirė 2023 metų sausio 22 dieną Kaune, palaidotas Simno kapinėse.

8 d.

1624 metų liepos 8 dieną Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Zigmantas Vaza (1587–1632) paskyrė Lietuvos kardininką Mikalojų Kristupą Chaleckį Alytaus miesto vaitu.

9 d.

1949 metų liepos 9 dieną Kėdainių rajone, Krakių seniūnijoje gimė apskrities literatų klubo „Tėkmė“ narys, literatas, poetas Aloyzas Burnys.

21 d.

1969 metų liepos 21 dieną Raseinių rajone, Kilupių kaime gimė pedagogė, literatė Asta Mečionytė-Galbuogienė.

15 d.

1904 metų liepos 26 dieną Alytaus rajone, Atesninkuose gimė prozininkė, pedagogė Monika Liulevičiūtė-Krasnickaitė. Mirė 1994 metų rugpjūčio 15 dieną Annandole, Jungtinėse Amerikos valstijose.

25 d.

1959 metų liepos 25 dieną Alytaus rajono kultūros namų dramos rateliui suteiktas Liaudies teatro vardas.

Skaitytoja Nijolė rekomenduoja!

Skaitytoja Nijolė rekomenduoja!

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos skaitytoja Nijolė kitiems knygų mylėtojams rekomenduoja du rimtus, bet labai įtraukiančius skaitinius.

William Somerset Maugham garsiausias romanas „Mėnulis ir skatikas“: Čarlis Striklendas, londonietis biržos makleris, solidus vyras, vaikų tėvas, viską metė ir išvyko į Paryžių bei atsidavė nenumaldomai aistrai tapyti. Jis tapė paveikslus, kurių beveik niekas nesuprato.

Čarlis grubus, storžievis, jo charakteris bjaurus. Jis vienišas, neturtingas, bet iš jo paveikslų „dvelkia“ didžiulė, neatskleista paslaptis.

Rašytojas, pasakodamas apie genialų menininką Čarlį Striklendą, rėmėsi prancūzų dailininko Polio Gogeno (1848–1903) gyvenimu.

Romanas „Mėnulis ir skatikas“ – skaitytojams, besidomintiems meno istorija.

Susannah Cahalan autobiografinė knyga „Liepsnojančios smegenys“: Autorė pasakoja apie ją pačią netikėtai užpuolusią retą, sunkiai diagnozuojamą smegenų ligą.

Jei ne artimųjų meilė, rūpestis ir atkaklumas, 24-metė mergina greičiausiai nebūtų pasveikusi.

Susannah – garsaus Niujorko laikraščio žurnalistė, pasistengė, kad apie jos susirgimą, diagnozę, ligos eigą ir gydymą sužinotų kuo daugiau žmonių. Tai didžiausia šios knygos vertė!

„Skaitykla tavo kieme“ – neišdildomų įspūdžių žadantis vasaros nuotykis

„Skaitykla tavo kieme“ – neišdildomų įspūdžių žadantis vasaros nuotykis

Puiki naujiena atostogaujantiems ir naujų patyrimų ieškantiems vaikams – „Skaitykla tavo kieme“ grįžta! Jau ne vienerius metus Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos organizuojama mobili vasaros skaitykla ir vėl kvies jaunuosius alytiškius įsitraukti į nemokamas veiklas, susipažinti su skirtingomis meno rūšimis, kartu su savo sričių profesionalais dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse.

Bibliotekoje po atviru dangumi rasite knygas, virtualios realybės akinius, galėsite piešti, spalvinti, žaisti stalo žaidimus ar tiesiog leisti laiką su draugais. Laukiami ir jūsų keturkojai augintiniai! Džiaugiamės, kad ir šią vasarą mažuosius smalsuolius įtrauksime į įvairias edukacijas, o bus ir tokių pasibuvimų, kurių metu lauks net keli užsiėmimai vienas po kito.

Ar tu jau pasiruošęs nepamirštamoms akimirkoms lauko skaitykloje?

O kad nepraleistumėte šių įdomių ir nuotaikingų susitikimų, sekite naujienas mūsų interneto svetainėje bei socialiniuose tinkluose Facebook bei Instagram!

„Skaitykla tavo kieme“ susitikimų grafikas:

 • Birželio 27 d. šalia Vidzgirio bibliotekos (nuo 12 val. vyks tekstilės dekoravimo dirbtuvės (reikia turėti savo marškinėlius, medžiaginius maišelius ir pan.), o nuo 13 val. tapybos edukacija su menininke, edukatore Sandra Kazlauskaite).
 • Liepos 4 d. Jaunimo parke (nuo 12.30 val. edukacija „Ponas magnetas“, nuo 14 val. „Eko dirbtuvės“. Edukatorė Sigita Galdikienė iš „100 zuikių“).
 • Liepos 11 d. Pirmojo Alytaus skveras (nuo 12.30 val. edukacija „Kuprinės dizaineris“, nuo 14 val. „Kuriame kaleidoskopą“. Edukatorė Sigita Galdikienė iš „100 zuikių“).
 • Liepos 18 d. šalia Vidzgirio bibliotekos (nuo 13 val. piešimo edukacija su menininke, edukatore Sandra Kazlauskaite).
 • Liepos 25 d. prie žaidimų aikštelės šalia PC „Jotvingis“ (nuo 13 val. vyks piešimas ant puodelių, nuo 14 val. edukacija „Pasigamink atšvaitą“. Edukatorės: Dovilė Klimavičienė ir Daiva Lileikienė iš „Veiklios mamos“).
 • Rugpjūčio 1 d. Jaunimo parke (nuo 13 val. edukacija „Pasigamink draugą, kurio vardas „Oliziukas“, nuo 14 val. edukacija „Draugystė“ (apyrankių gamyba). Edukatorės: Dovilė Klimavičienė ir Daiva Lileikienė iš „Veiklios mamos“).

Skaitykla veiks nuo 12 iki 16 valandos.

Dėmesio! Jei norite atvykti su didesne grupe, prašome rezervuoti norimos edukacijos laiką el. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. arba tel. +370 656 98 503.

 ***

Pokalbis apie projektą „Skaitykla tavo kieme“ RADIJO STOTIES FM99 studijoje: bit.ly/3VILmiq

 ***

„Skaitykla tavo kieme“ kelionę finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Alytaus miesto savivaldybė. 

Karo komendantūros – naujas būdas ginti savo šeimą, miestą, kraštą!

Karo komendantūros – naujas būdas ginti savo šeimą, miestą, kraštą!

Kiekvienas žmogus turi žinoti savo vaidmenį valstybės gynyboje ir įgyti praktinių gebėjimų, reikalingų priešintis, nes žinios suteikia užtikrintumo. 

Tam, kad visi suprastų savo vaidmenis, Lietuvos kariuomenėje yra kuriama nauja karo komendantūrų struktūra taikos metu. Tai bus dar vienas būdas, leidžiantis piliečiams prisidėti prie valstybės gynybos.

Karo komendantūros yra užnugario sistema, kuri karo atveju būtų parama Lietuvos kariuomenei. 
Jei susidomėjote tarnyba karo komendantūroje, kviečiame pildyti anketą:

https://shorturl.at/9aDWj

Kilus pavojus valstybei, pagrindinis šalies gynybos principas būtų visuotinė gynyba. Vadinasi, Lietuvos gynybai būtų sutelkiami visi ištekliai ir panaudojamos karinės bei nekarinės priemonės. Pirmiausia, Lietuvą ginklu gintų kariuomenė kartu su NATO sąjungininkais, bet prie šalies gynybos privalėtų prisidėti ir civilinės institucijos bei piliečiai. Jie valstybę galėtų ginti ginklu arba galėtų įsitraukti į neginkluotą pilietinį pasipriešinimą. Aktyvių ir pilietiškų žmonių tinklą priešui sunkiau išardyti. Kuo tas tinklas didesnis, tuo efektyvesnė žmonių mobilizacija. Tai viena iš pagrindinių stipraus pilietinio pasipriešinimo prielaidų.


Komendantūros. Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus 

Kiekvienas žmogus turi žinoti savo vaidmenį valstybės gynyboje ir įgyti praktinių gebėjimų, reikalingų priešintis, nes žinios suteikia užtikrintumo. Tam, kad visi suprastų savo vaidmenis, Lietuvos kariuomenėje yra kuriama nauja karo komendantūrų struktūra taikos metu. Tai bus dar vienas būdas, leidžiantis piliečiams prisidėti prie valstybės gynybos.
 
Kas yra karo komendantūros taikos metu, koks jų vaidmuo? Koks jų sukūrimo tikslas ir nauda visuomenei?

Komendantūros  – tai taikos metu veikiantis karinis vienetas, jos – dar vienas būdas prisidėti prie valstybės gynybos. Nauja karo komendantūrų struktūra taikos metu kuriama Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos ir komendantūrų pagrindu. Greta paskirtų komendantų ir jų pavaduotojų bei komendantinių vienetų atsiras galimybė rengti rezerve esančius asmenis taikos metu bei patriotiškai nusiteikusiems piliečiams užsiregistravusiems komendantūrose suteikti karybos žinių, integruoti į komendantinių vienetų struktūrą. 
Karo komendantūros – užnugario sistema – parama Lietuvos kariuomenei karo atveju, kur Lietuvos piliečiai galės pritaikyti savo įgūdžius, padės užtikrinti valstybei gyvybiškai svarbias funkcijas, prisidės prie saugios aplinkos kūrimo ir vienys regioną gintis nuo priešo.
 
Kas sudaro komendantūrą?

Komendantūrą sudaro komendantai ir jų pavaduotojai, komendantiniai vienetai. Juos sudaro profesinės karo tarnybos kariai, priskirti parengtojo rezervo karo prievolininkai, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos komendantiniai šauliai. Vėliau komendantiniai vienetai pasipildys pilietiškais asmenimis, norinčiais prisidėti prie valstybės gynybos. Atsiras galimybė rengti rezerve esančius asmenis taikos metu bei patriotiškai nusiteikusiems piliečiams suteikti karybos žinių, integruoti į komendantinių vienetų struktūrą.
 
Ar į komendantūras gali užsirašyti visi? 

Į komendantūras gali užsirašyti visi patriotiškai nusiteikę piliečiai. Vyrai ir moterys gali kreiptis į savo miesto komendantūras. Svarbu pabrėžti, kad į tarnybą komendantūroje žmonės bus priimti pagal individualias savybes, patirtį, parengimą ir turimą kvalifikaciją, bei tinkamumą pareigoms, į kurias planuojama skirti. 
 
Ar svarbi žmogaus specialybė? Ar vienos specialybės yra reikalingesnės nei kitos?

Visų specialybių ir išsilavinimo patriotiškai nusiteikę žmonės, norintys pasirengti krašto gynybai ir įgyti bazinių karinių žinių ir įgūdžių, yra laukiami komendantūrose. 
 
Kiek žmonių tikimasi sulaukti, kiek jų bus galima priimti, apmokyti, apginkluoti?

Planuojama, kad bus užtikrintas komendantinių vienetų aprūpinimas ginkluote ir ekipuote. Vieno komendantinio vieneto kario aprūpinimas naujomis priemonėmis preliminariai kainuotų apie 12 tūkst. Eur. Taikos metu jų karinį rengimą karo komendantiniuose vienetuose užtikrins Krašto apsaugos savanorių pajėgos. Tikimasi, kad į komendantūras užsirašys nuo 2 iki 5 tūkst. asmenų. 
 
Ar bus organizuojama užsiregistravusių žmonių atranka? Ar bus žmonių, kurie norės, bet negalės dalyvauti komendantūrų veikloje? 

Bus vertinami Lietuvos kariuomenės poreikiai, t. y. į tarnybą priimamų individualios savybės, patirtis, parengimas, turima kvalifikacija, tinkamumas pareigoms, į kurias planuojama juos skirti. 
 
Kokie bus medicininiai reikalavimai (fiziniai, psichologiniai)? Kas atliks patikras – karinės ar medicininės sveikatos apsaugos įstaigos?

Numatoma nustatyti žemesnius reikalavimus sveikatos būklei, juos tikrins Karinės sveikatos priežiūros įstaigos.
 
Koks bus žmonių, atėjusių į komendantūras, parengimas? Kas jų laukia? 

Pilietiškų asmenų, norinčių prisidėti prie valstybės gynybos karinį rengimą taikos metu karo komendantiniuose vienetuose užtikrins Krašto apsaugos savanorių pajėgos (KASP). Asmenys suregistruoti į Komendantinius vienetus, bus rengiami 3-10 dienų per metus, kviečiant į pratybas šio padalinio sudėtyje, kartu su kitais parengtojo rezervo kariais, numatytais į šiuos vienetus.
 
Koks bus  žmonių aprūpinimas, ar jiems bus suteikta uniforma, ginklai kita reikalinga ekipuotė? 

Bus užtikrintas komendantinių vienetų aprūpinimas ginkluote ir ekipuote. Taikos metu jų karinį rengimą karo komendantiniuose vienetuose užtikrins Krašto apsaugos savanorių pajėgos.
 
Kas neturėtų registruotis į karo komendantūras taikos metu? 

Į komendantūras nebūtų priimti tie, kurie paskirti į aktyvųjį kariuomenės personalo rezervą, atlieka tikrąją karo tarnybą ar neatitinka kariams keliamų bendrųjų reikalavimų (pilietybė, teistumas, veiksnumas). Pažymėtina, kad tarnybos rezerve (komendantūroje) atlikimas neatleidžia nuo šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tų, kurie nėra įgiję pagrindinio karinio parengtumo. 
 
Kokius vaidmenis žmonės, prisijungę prie karo komendantūrų, turės atlikti?

Karo atveju piliečiai, įtraukti į komendantūrų sąrašus ir įgiję karinių įgūdžių, padės ginti savo miestelį ar rajoną, saugos gyvenamojoje aplinkoje esančius svarbius objektus. 
Komendantiniams vienetams priklausantys asmenys rūpinsis svarbių objektų jų mieste ar rajone apsauga, įrenginės ir saugos kontrolės postus, užtikrins komendanto valandos laikymosi taisykles, dalyvaus turto rekvizicijos procese, stebės aplinką, kovos su nelegaliomis ginkluotomis grupėmis ar atliks kitas, Lietuvos kariuomenės pavestas užduotis.
 
Kada bus galima užsirašyti į karo komendantūras taikos metu?

Piliečiai, norintys prisidėti prie valstybės gynybos ir įgyti karinių įgūdžių, registruotis galės artimiausiame Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos padalinyje. Registracija į taikos meto komendantinius vienetus prasidėjo nuo 2024 m. gegužės 1 d. ir tęsis iki rugpjūčio 31 d. 
 
Kada pradės veikti karo komendantūros taikos metu?

Planuojama, kad jau šių metų spalio mėnesį karo komendantūrų taikos metu komendantiniuose vienetuose bus pradėtas karinis rengimas.

Pasibuvimas su Albertu Antanavičiumi-Šekspyru: pasikalbėjimai, pasiskaitymai, pasidainavimai

Pasibuvimas su Albertu Antanavičiumi-Šekspyru: pasikalbėjimai, pasiskaitymai, pasidainavimai

Savo Miesto ir savo kuklaus (tik 70) gimtadienio proga kraštietis žurnalistas, lituanistas, poetas, bardas ir tikrų tikriausias dzūkas Albertas Antanavičius, dar kitaip vadinamas Šekspyru, birželio 12 d. 17.30 val. kviečia į dainingą pavakarėlį Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje (Seirijų g. 2). Skambės jo gitariniai eilėraščiai apie Miestą ir mus.

Alberto tekstai – paprasti, neįmantrūs, tačiau užkabinantys ir glūdintys daugelio alytiškių širdyse. Simboliška, kad savo kūrybą skiriantis daugiausia gimtajam kraštui, į jaukų muzikinį susitikimą alytiškius jis kviečia būtent per Miesto dienas. Kviečiame ir mes!

Zenono Bulgakovo fotografijos – neįkainojamas turtas, kuris privalo būti įprasmintas

Zenono Bulgakovo fotografijos – neįkainojamas turtas, kuris privalo būti įprasmintas

Žmogus, kuriam tą vakarą skambėjo šilti alytiškių žodžiai, o jų visų ir dar daugiau fotomenininkas Zenonas Bulgakovas tikrai yra vertas. Be Zenono gausaus kūrybinio palikimo mūsų miesto kultūrinis laukas būtų žymiai skurdesnis – juk jis fotografavo ir kūrė daugiau kaip pusę amžiaus. Tikras savo laikmečio akimirkų fiksuotojas, fotometraštininkas, mokėjęs puikiai reflektuoti per žmogiškąją prizmę.

Prieš prasidedant atsiminimų vakarui, žmonės stabtelėjo pasigrožėti unikaliais Zenono darbais. Džiaugiamės, kad bendromis pastangomis pavyko parengti išsamią parodą, pristatančią jį kaip įvairiapusį menininką – ir fotografą, ir tapytoją. Parodoje puikiai atsiskleista kūrėjo darbų retrospektyva, kūrybinių ieškojimų įvairiaplaniškumas.

„Mes labai norėjome šiandien ir visą mėnesį, kad biblioteka būtų jo namais, kuriais ir buvo. Todėl mūsų kuklias erdves užpildėme jo jausmu, jo dvasia, jo darbais“, – į jautrų pasibuvimą susirinkusius Zenono kolegas, draugus, artimus bičiulius pasveikino Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė Vida Grišmanauskienė.

„Būdama paveldosaugininke jau seniai supratau, kad laikas negailestingas – dingsta pastatai, dingsta ištisi kaimai, dingsta žmonės ir jeigu to nėra fotografijose, tai dingsta ir visai. Ką tai reiškia? Fotografijos taip pat yra labai svarbus ir saugotinas mūsų paveldas, todėl turime pasirūpinti tinkamu jo išsaugojimu ir įprasminimu. Zenono darbai Alytui yra didelis turtas ir reikėtų pagalvoti, kaip dar labiau aktualizuoti ir „įkontekstinti“ jo, o galbūt ir kitų alytiškių fotografų, darbus“, – Z. Bulgakovo kūrybos svarbą akcentavo menotyrininkė, dailėtyrininkė dr. Margarita Janušonienė.

Anksčiau išsakytai minčiai antrino ir Lietuvos fotografas, kuratorius, fotografijos festivalio Kaunas Photo iniciatorius ir vadovas Mindaugas Kavaliauskas: „Dabar iškils natūralus klausimas – kas bus su Zenono Bulgakovo kūrybiniu palikimu. Jei jis liks Alytuje, miestas turės galimybę ilgus metus rengti parodas, leisti leidinius, atspindėti ir reflektuoti aktualijas, rengti bendradarbiavimo projektus. Tai galimybė stiprinti Alytaus meninį profilį Lietuvos ir net tarptautiniu mastu“.

Visą birželio mėnesį visose bibliotekos erdvėse bus eksponuojami Zenono Bulgakovo fotografijos ir tapybos darbai, kruopščiai atrinkti bibliotekos darbuotojų, fotografės Zitos Stankevičienės ir žmonos Giedrės Bulgakovienės iš itin turtingo jo kūrybinio bagažo. Nepraleiskite progos apsilankyti!

Su knyga – į atradimų kupiną vasaros nuotykį! Prasideda skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Su knyga – į atradimų kupiną vasaros nuotykį! Prasideda skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“

Vasara neieško pasiteisinimų, neatidėlioja, neklaidina, ji tiesiog ateina. Drauge su ja ateina ir jau 9-asis skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“, kuris šiemet kvies neatidėliojant leistis į atradimų kupiną nuotykį, nes vasara su knyga – tai Tavo atradimų laikas. Tų, kas per tris įkvepiančius mėnesius įveiks iššūkį – suskubs perskaityti penkias knygas pagal paskelbtas užduotis, – lauks ​​​​atminimo dovanėlės bei loterija, kurios laimėtojams atiteks 200 eurų ​​​​​​dovanų kuponas knygoms, miesto dviratis ir daug kitų prizų. 

Penkios knygos per tris vasaros mėnesius 

Skaitymo iššūkis – tai būdas pasitikrinti, ar per mėnesį galite perskaityti kiek daugiau nei vieną knygą, mat per visą vasarą jų reikės perskaityti bent penkias. Šiemet akcijos organizatoriai drauge su skaitytojais parengė tokias užduotis: 

 1. Perskaityk knygą apie svajonių šalį 
 2. Perskaityk knygą apie sportą
 3. Perskaityk istorinę knygą 
 4. Perskaityk knygą apie atradimus
 5. Perskaityk populiarią knygą, kurią skaitė visi, išskyrus tave (skaitytojų pasiūlyta užduotis) 

Be skaitymo ambasadorių rekomendacijų, akcijos interneto svetainėje bei socialinių  tinklų „Vasaros su knyga“ paskyrose bus skelbiami ir bibliotekininkų rekomenduojamų knygų sąrašai pagal kiekvieną užduotį. 

Mėgstamiausias skaitymo iššūkis ir vėl kviečia išmėginti jėgas 

Mėgstamiausias skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“ pernai dar sykį pagerino rekordą: įsitraukė beveik 31 000 dalyvių, iššūkį įveikė per 23 000 atkaklių skaitytojų, o visos Lietuvos bibliotekose perskaityta kone 150 000 knygų. Iššūkio rengėjai – Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – ypač džiaugiasi, kad aktyviausiomis bibliotekomis, kuriose iššūkio dalyviai perskaito daugiausia knygų, tampa nedidelių miestų ir miestelių bibliotekos bei jų filialai. Smagu, kad knyga per vasaros atostogas suartina vaikus, tėvelius ir senelius, taip pat didesnes bendruomenes, kad socialinių tinklų „Vasaros su knyga“ paskyrose netyla diskusijos apie tai, ką skaityti ir kas patiko.  

Bėgant metams akcija keičiasi, plečiasi, stiprėja, drauge stiprindama ir savo pagrindinę žinią. Kaip teigė šįmet akciją koordinuojančios Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorė dr. Laura Juchnevič, pirmosios akcijos, surengtos 2016 m., mažiausieji dalyviai jau užaugo, prie akcijos ilgainiui jungėsi dalyvių draugai, šeimų nariai, miestelių gyventojai, mokyklos, užsienyje gyvenantys lietuviai. Renginys keitė ir visuomenės požiūrį į skaitymo skatinimo veiklas: „Jeigu seniau skaitymo skatinimas buvo suprantamas vien kaip knygų pristatymai ir susitikimai su rašytojais bibliotekų patalpose, tai dabar šis reiškinys apima ir socialinių tinklų bendruomenių veikimą. „Vasara su knyga“ – ir puiki galimybė aktualizuoti svarbias temas, pasiūlyti skaityti literatūrą, kurios kitu atveju gal ir nepasirinktume, domėtis tvarumo idėjomis, minėti svarbias sukaktis ir datas, pažinti skirtingas kultūras.“  

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos direktorės dr. L. Juchnevič įžvalga, nors konkuravimas yra svarbi iššūkio dalis, vis dėlto akcijos dalyvius labiau vienija noras šviestis, ugdyti save, maloniai praleisti laiką: „Daug svarbiau tampa pats skaitymas, rekomendacijų teikimas, savo asmeninės pažangos matavimas, o ne bandymas kuo greičiau atlikti užduotis.“  

Skaitykite po vieną ar bendruomenėje, skaitykite skirtingomis kalbomis ir įvairiais formatais 

Dalyvauti vasaros skaitymo akcijoje paprasta: užsiregistruokite svetainėje vasarasuknyga.lt ir perskaitę knygas suveskite jų pavadinimus. Jeigu reikia, paprašykite bibliotekininko pagalbos.  

Varžytuves, kurios vyks 2024 m. birželio 1 d.– rugpjūčio 31 d., rengia Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus, Kauno apskričių viešosios bibliotekos bei Lietuvos audiosensorinė biblioteka drauge su Lietuvos savivaldybių viešosiomis bibliotekomis, tad skaitymo akcijos geografija – tikrai plati. Iššūkio svetainėje pateiktame žemėlapyje susiradę arčiausiai jūsų esančią biblioteką ar filialą, galite užsitikrinti pagalbą ir bendrystę viso iššūkio metu. 

Dalyvių amžius nėra ribojamas, skaityti galima ir kitomis kalbomis parašytas knygas, o negalią, dėl kurios nepavyksta skaityti knygų įprastu formatu, turintys dalyviai kviečiami naudotis ir virtualios bibliotekos „ELVIS“ paslaugomis.  

Daugelyje bibliotekų kas vasarą parengiamos ekspozicijos su iššūkiui rekomenduojamomis knygomis, bibliotekininkai konsultuoja iššūkio dalyvius, padeda užsiregistruoti, kai kur rengia bendruomeniško skaitymo susitikimus: „Sėdėdavome visi, keliasdešimt žmonių, lauke, po dideliu ąžuolu, aš jiems skaitydavau, o paskui vykdavo aptarimas. Tai būdavo tikri biblioterapijos seansai. Skaitymas mus sujungė, gimė nuoširdi draugystė ir bendrystė“, – apie dalyvavimą pernai metų akcijoje pasakojo viena bibliotekininkė.  

Skaitymo ambasadoriai – šturmanai knygų jūroje 

Pernai vasaros skaitymo iššūkį papildė ir praplėtė pirmą kartą vykęs skaitymo skatinimo projektas „Metai su knyga“ – buvo kviečiama skaityti ne tik vasarą, bet ir visus metus, vyko nepamirštami susitikimai su skaitymo ambasadoriais ir edukatoriais, sukurtas Skaitymo manifestas. Šiemet „Metai su knyga“ vyksta jau antrąkart, projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projekto skaitymo ambasadoriai – vaikų rašytojas ir muzikantas Virgis Šidlauskas, aktorius, mokytojas, slemeris Juozas Ališauskas ir rašytoja, gidė Gina Viliūnė – patars, ką skaityti priėmus vasaros iššūkį. 

Beveik visos mano knygos yra dovanos mylimam Vilniui“, – teigia Gina Viliūnė, džiaugdamasi, kad kaip skaitymo ambasadorė turi daug galimybių susitikti ir bendrauti su nuoširdžiais skaitytojais visoje Lietuvoje. Anot jos, „Kas gali būti geriau nei atsidurti bendraminčių draugijoje?“ 

Ne vieną iššūkį priėmęs ir įveikęs, tarptautiniuose slemo poezijos čempionatuose dalyvavęs Juozas Ališauskas teigia paauglystėje nesupratęs poezijos, bet dabar jam pavyksta gera literatūra sudominti paauglius. Skaitymo ambasadorius tvirtina: „ Į kiekvieną knygą žiūriu kaip į dar vieną langą, pro kurį viską galiu pamatyti kitaip.“ 

O vaikų rašytojas Virgis Šidlauskas prisipažįsta: „Energijos semiuosi iš prisiminimų apie vaikystę: dažnai kapstausi atmintyje, kas tuo metu labiausiai žavėjo, kokie žaidimai rūpėjo, apie ką svajojau. Kartais praeina nemažai laiko, kol surandu tinkamą raktą į vaikų širdis. Bet tada jau reikia gerai įsikibti, kad jų energijos viesulas nenuneštų per toli.“ 

Jau birželio pradžioje skaitymo ambasadoriai trumpais vaizdo įrašais paragins priimti vasaros skaitymo iššūkį bei pateiks rekomendacijų, ką skaityti pagal penkias iššūkio užduotis.  

Įveikusiųjų iššūkį lauks prizų loterija ir nauji atradimai 

Visi įveikusieji vasaros knygų iššūkį dalyvaus loterijoje, kurios laimėtojų laukia dovanos. Be to, visą vasarą „Vasaros su knyga“ „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose vyks įvairūs konkursai, kuriuose taip pat bus galima laimėti prizų.   

Kaip ir kasmet, rengti akciją padeda visas būrys draugų bei partnerių. Pagrindiniu rėmėju šiemet tapo vienas iš seniausių interneto knygynų Lietuvoje patogupirkti.lt, kuriame galima rasti įvairių knygų kiekvieno skoniui, taip pat kitų laisvalaikio ir net mokyklinių prekių. Užsukę į šį interneto knygyną, skaitytojai visada ras ką nors naujo ir įdomaus bei sugalvos, kaip turiningai praleisti laisvalaikį. Pagrindinis rėmėjas įsteigė prizą – 200 eurų dovanų kuponą.  

Specialųjį prizą – ekologišką transporto priemonę dviratį – įsteigė Šiauliuose įsikūrusi didžiausia ir seniausia Lietuvoje dviračių gamintoja UAB „Baltik Vairas“, savo klientams siūlanti pažangius ir inovatyvius gamybos sprendimus bei aukštos kokybės plataus asortimento įprastus, elektrinius bei krovininius dviračius. Rėmėjų dovanos – knygos ir dviratis – puikiai dera su tvaria, aplinką tausojančia, sąmoningą gyvenseną propaguojančia bibliotekų veikla. 

Akcijos „Vasara su knyga“ Šiaulių regiono koordinatorė Eglė Kazimieraitienė džiaugėsi, kad kiekvienais metais prie „Vasara su knyga“ skaitymo iššūkio prisideda didelis rėmėjų būrys. „Dalis įmonių jau ne vienerius metus dalyvius džiugina puikiais prizais. Be to, kasmet prie šio iššūkio prisideda ir nauji rėmėjai, palaikantys skaitymo skatinimo idėją. Labai vertiname visų rėmėjų indėlį, nes vertingi prizai sustiprina dalyvių motyvaciją skaityti ir suteikia džiaugsmo“, – ​​teigė E. Kazimieraitienė. 

Akcijos rengėjai ir dalyviai dėkingi skaitymo skatinimo svarbą suprantančioms ir prie jo prisidedančioms leidykloms „Alma littera“, „Aukso žuvys“, „BALTO leidybos namai“, „Briedis“, „Hubris“, knygynams „Vaga“, knygauk.lt, patogupirkti.lt, įmonėms „Echo Stamp“, „Baltik vairas“, „Lieta dėlionės“, ManoTapyba.lt, „Niom niom bouquet“, „Optio“, „Pergalė“, „Pupų pynė“, „Urtės tekstilė“, „Yes for skills“, mokymosi platformai internete Mokslobaze.lt 

Akcijos draugai – virtuali biblioteka ELVIS, ​​​​​​​​IBBY Lietuvos skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, iniciatyva „Biblioteka visiems“, pagrindinis informacinis partneris – LRT.  

Visa informacija apie skaitymo iššūkį, taisykles, registracijos forma ir karščiausios naujienos – vasarasuknyga.lt, „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.  

Nuo 2016 m. vasaros metu vykdoma akcija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo 2019–2024 metų programos dalis.  

 

Skaitymo iššūkio „Vasara su knyga“ organizatorių informacija 

Kontaktinis asmuo: Toma Gergelienė, Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript., tel.: 8 46 412533 

Alytaus Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Seirijų g. 2, 62116 Alytus
Juridinių asmenų registras
Kodas: 188205340

Apie Mus

Informacija

Mūsų kontaktai

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.