Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                    Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos

                          direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d.

 įsakymu Nr. V-15

 

ALYTAUS JURGIO KUNČINO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VAIZDO DUOMENŲ

TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vaizdo duomenų Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos (toliau – biblioteka) vykdomo vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį, vaizdo duomenų saugojimo terminą, priėjimo prie tvarkomų vaizdo duomenų sąlygas, šių duomenų naikinimo sąlygas ir tvarką, bei reikalavimus darbuotojui, tvarkančiam šiuos duomenis. Taisyklės parengtos vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2016-01-12, Nr.IT-1 (1.12.E) įsakymu „Dėl vaizdo duomenų tvarkymo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“.
 2. Vaizdo duomenų tvarkymo bibliotekoje tikslas – užtikrinti bibliotekos lankytojų ir darbuotojų saugumą, viešąją tvarką, bibliotekos patalpose esančio turto saugumą.
 3. Taisyklės reglamentuoja Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos patalpų bei teritorijos prie lauko durų stebėjimą.
 4. Vaizdo stebėjimas – tai vaizdo duomenų tvarkymas naudojant automatinę vaizdo stebėjimo sistemą ir duomenis išsaugant kompiuterinėje laikmenoje.

 

II  SKYRIUS

REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS

 

 1. Visus vaizdo duomenis turi teisę tvarkyti tik bibliotekos direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą ir vaizdo duomenų tvarkymą (toliau – darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis). Susipažinti su vaizdo duomenimis turi teisę visi bibliotekos darbuotojai, kurie, įgyvendindami šią teisę, turi laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 2. Darbuotojas, tvarkantis vaizdo duomenis, privalo:
  • laikytis pagrindinių vaizdo duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugos reikalavimų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
  • užtikrinti, kad į vaizdo stebėjimo kameromis fiksuojamą erdvę nepatektų gyvenamosios patalpos, įėjimai į jas, joms priklausančio privačios teritorijos, patalpos, kuriose asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos;
  • imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam vaizdo duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti vaizdo duomenų įrašymo įrenginiuose esančius duomenis;
  • užtikrinti, kad vaizdo stebėjimo sistema būtų techniškai tvarkinga, techniniai šios sistemos sutrikimai būtų šalinami operatyviai, naudojant visus turimus techninius resursus;
  • neatskleisti, neperduoti, nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;
  • nedelsdamas pranešti bibliotekos direktoriui ar jo paskirtam asmeniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę bibliotekos tvarkomų vaizdo duomenų saugumui;
  • laikytis kitų šiose Taisyklėse ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 3. Darbuotojas, atsakingas už vaizdo duomenų įrašymo įrenginių veikimą, privalo į patalpas, kuriose yra vaizdo duomenų įrašymo įrenginys, neįleisti pašalinių asmenų ir, pastebėjęs vaizdo stebėjimo sistemos darbo sutrikimus, nedelsdamas informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams arba bibliotekos direktorių.
 4. Darbuotojas pasirašytinai supažindinamas su šiomis taisyklėmis ir taip įsipareigoja laikytis jų bei kitų vaizdo duomenų tvarkymo reikalavimus nustatančių teisės aktų.

 

III  SKYRIUS

BIBLIOTEKOS PATALPŲ IR LAUKO TERITORIJOS VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

 

 1. Vaizdo stebėjimas – prevencinė saugumo priemonė, vykdoma siekiant užtikrinti bibliotekos lankytojų ir darbuotojų saugumą, viešąją tvarką, bibliotekos patalpose esančio turto saugumą.
 2. Vaizdo duomenys fiksuojami šiomis vaizdo stebėjimo kameromis:
  • kamera D1 (lauko) fiksuojančia įėjimą į bibliotekos pastatą;
  • kamera D2 fiksuojančia bibliotekos holą;
  • kamera D3 fiksuojančia bibliotekos registratūrą;
  • kamera D4 fiksuojančia skaityklą;
  • kamera D5 fiksuojančia Jaunimo erdvės kairiąją pusę;
  • kamera D6 fiksuojančia koridorių;
  • kamera D7 fiksuojančia fojė;
  • kamera D8 fiksuojančia jaunimo erdvės dešiniąją pusę.
 3. Bibliotekos pastato vidaus patalpų ir lauko teritorijos vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

 

IV  SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS IR SAUGOJIMAS

 

 1. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginyje (DVR) vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuoti vaizdo duomenys skaitmeniniu būdu įrašomi į kompiuterio vidinį kietąjį diską (HDD).
 2. Vaizdo duomenys vaizdo duomenų įrašymo įrenginyje saugomi ne ilgiau, kaip 1 mėnesį.
 3. Suėjus Taisyklių 13 punkte nustatytam terminui, vaizdo duomenys automatiškai ištrinami.
 4. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.

 

V SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Duomenų valdytojas turi šias teises:
  • rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius vaizdo stebėjimo vykdymą; spręsti dėl vaizdo duomenų teikimo;
  • paskirti už vaizdo duomenų apsaugą atsakingą asmenį;
  • įgalioti duomenų tvarkytoją tvarkyti vaizdo duomenis.
 2. Duomenų tvarkytojas turi šias pareigas:
  • . užtikrinti ADTAĮ ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą, nustatytus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus;
  • įgyvendinti duomenų subjekto ADTAĮ nustatyta tvarka;
  • užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones.
 3. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:

18.1. nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtis;

18.2. organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus;

18.3. suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;

18.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo       problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 

 1. Apie vykdomą vaizdo stebėjimą bibliotekos patalpose aiškiai ir tinkamai informuojama įspėjamaisiais ženklais su visa LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme reglamentuota privaloma informacija.
 2. Duomenų subjektas turi šias teises:
  • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
  • reikalauti sunaikinti savo asmens arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų.

 

VII SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

 

 1. Duomenų subjektas, bibliotekos direktoriui pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų numatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, turi teisę gauti LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nurodytus duomenis apie vaizdo duomenų, susijusių su juo, tvarkymą.
 2. Duomenų subjekto prašyme pateikti bibliotekos tvarkomus vaizdo duomenis apie jį turi būti nurodyta pateikti prašomų vaizdo duomenų apimtis. Jei duomenų subjektas prašo pateikti vaizdo duomenis, esančius vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas ne tik jis, bet ir kiti asmenys, prašyme turi būti nurodytas vaizdo duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas.
 3. Biblioteka, gavusi duomenų subjekto paklausimą dėl duomenų, susijusių su juo, tvarkymo, ne vėliau, kaip per 3 dienas nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos atsako, ar su juo susiję duomenys yra saugomi, ir, jei saugomi, - apie šių duomenų teikimo tvarką.
 4. Duomenų subjekto prašomus bibliotekos tvarkomus duomenis biblioteka pateikia ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.
 5. Biblioteka atsisako pateikti tvarkomus duomenis, kai:
  • prašoma pateikti bibliotekos tvarkomus vaizdo duomenis, esančius vaizdo įraše, kuriame užfiksuoti kiti asmenys, kurių tapatybę būtų galima nustatyti pagal vaizdo įraše užfiksuotus vaizdo duomenis (asmens veidas, ūgis ir pan.), ir tokių vaizdo duomenų pateikimas pažeistų jų teises;
  • nustatomos kitos LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytos aplinkybės, kurioms esant šie duomenys nėra teikiami.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Už taisyklių nuostatų pažeidimą bibliotekos darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.
 2. Už taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei periodišką Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas bibliotekos direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui inicijuoja Taisyklių pakeitimus. Taisyklės ne rečiau kaip kartą per 2 metus peržiūrimos ir, reikalui esant ar pasikeitus vaizdo duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, atnaujinamos.

 

 

 

 

 

Alytaus Jurgio Kunčino
viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Seirijų g. 2, 62116 Alytus
Juridinių asmenų registras
Kodas: 188205340

Apie Mus

Informacija

Mūsų kontaktai

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.